Algemene Gebruiksvoorwaarden

1-Doel en toepassing van de AGV

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben als doel het bepalen van de voorwaarden onder welke internetgebruikers toegang kunnen hebben tot de website en diensten van CampingFrance.com.

Ieder persoon die toegang heeft tot de website van CampingFrance.com (hierna vernoemd « de internetgebruiker ») verplicht zich ertoe om zonder voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te leven, die voor sommige diensten worden aangevuld met Bijzondere Voorwaarden. Deze worden aan de internetgebruiker ter acceptatie vermeld bij de inschrijving voor de betreffende dienst.

Door gebruik te maken van de website, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze op de dag van toegang tot de website van CampingFrance.com geldende Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze nadrukkelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

CampingFrance.com behoudt het recht om op ieder moment alle of een deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen worden ter kennis gegeven van de internetgebruiker wanneer deze naar de website gaat. Het is dus aan de internetgebruiker om regelmatig de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te bekijken, die continu beschikbaar is via de website van CampingFrance.com. Ieder gebruik van de op de website aangeboden diensten, na wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, staat automatisch voor aanvaarding hiervan door de internetgebruiker.

2-Aansprakelijkheid en garanties:

2-1-Voorwaarden voor toegang tot de website van CampingFrance.com

CampingFrance.com zal trachten, waar mogelijk, zijn website en diensten continu toegankelijk te houden, maar is niet verplicht om dit doel te bereiken. CampingFrance.com kan dus de toegang onderbreken, voornamelijk voor onderhoud of updates, of om iedere andere reden, voornamelijk van technische of redactionele aard, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder internetgebruikers hier vooraf over te informeren. CampingFrance.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze onderbrekingen, zowel ten opzichte van internetgebruikers als iedere andere derde, wat de oorzaak, de duur of de frequentie van deze onderbrekingen ook is. Zo kan de website ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, geen toegang of slechte gebruiksomstandigheden van de website, te wijten aan niet aangepast materiaal, het niet werken van de internet provider van de internetgebruiker, storing van het netwerk of iedere andere reden die buiten de website om gaat. Vooral de data transfer en de wachttijd op informatie afkomstig van het platform van CampingFrance.com naar het internet worden niet gegarandeerd door de website, waarbij de internetgebruiker erkent dat de overdrachtsnelheid van de informatie niet afhankelijk is van de door CampingFrance.com aangeboden diensten, maar van karakteristieken die inherent zijn aan de elektronische communicatienetwerken en de technische karakteristieken van de wijze van verbinding (RTC, kabel, ADSL etc.) en de toegang tot internet.

CampingFrance.com levert geen enkele persoonlijke hulp of « hotline ». De internetgebruiker kan echter wel opmerkingen over de diensten van CampingFrance achterlaten via een online formulier (contactformulier) zonder dat dit CampingFrance verplicht tot het antwoorden of behandelen hiervan.

CampingFrance.com garandeert niet dat zijn website, of de server die de site beschikbaar stelt, zonder virussen of andere gevaarlijke bestanddelen blijft.

Alle gegevens, en in het bijzonder alle software, door de internetgebruiker gedownload of op andere wijze verkregen tijdens het gebruik van de diensten, vallen onder het eigen risico van de internetgebruiker. De internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere ondervonden schade aan zijn computer of verlies van data na het downloaden van deze gegevens of na het bekijken en het gebruik van de verschillende diensten.

2-2-Inhoud van de door de website geleverde informatie

CampingFrance.com verplicht zich er als uitgever toe om alles in werking te stellen om de kwaliteit, de echtheid, de veiligheid en de juistheid van de op de website beschikbare informatie en data te controleren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van deze informatie.

De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de op de website bekeken informatie. CampingFrance.com wijst iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden in verband met het gebruik van deze gegevens.

CampingFrance.com publiceert een lijst van alle Franse campings die op 1 januari van het lopende jaar staan ingeschreven bij de Prefectuur. CampingFrance.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in deze lijst, omdat CampingFrance.com zich niet verplicht tot het publiceren van waarheidsgetrouwe informatie, aangezien deze afhankelijk is van de gegevens die voornamelijk door managers van campingterreinen worden doorgegeven.
CampingFrance.com zal echter zijn uiterste best doen om onjuistheden afkomstig van managers van campingterreinen te updaten en te corrigeren. Hiervoor wordt managers van campingterreinen gevraagd zich bij de afdeling Gidsen van Régicamp kenbaar te maken om zo hun rechten op het campingterrein te laten gelden.

2-3-Links and partner websites

CampingFrance.com wijst op de onafhankelijkheid tussen zijn website en de diensten en websites van zijn partners, zowel wat betreft inhoud, diensten en presentatie. Het bekijken en/of het gebruik van deze partner websites wordt beheerd door hun eigen gebruiksvoorwaarden en de uitgevers van deze partnerdiensten zijn zelf contractueel verbonden met de internetgebruiker, zonder enig verband met CampingFrance.com. CampingFrance.com kan dus geen verantwoordelijkheid dragen wat betreft hun inhoud, reclame, producten, diensten of ieder ander onderdeel beschikbaar op of via deze websites.

Belangrijk:

- CampingFrance.com wijst iedere aansprakelijkheid af wanneer partnerdiensten de geldende wettelijke bepalingen en regelgevingen overtreden, waarbij de internetgebruiker wordt geadviseerd niet meer naar de betreffende website te gaan om niet aansprakelijk gesteld te worden.

- CampingFrance.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze partnerdiensten door internetgebruikers. De website kan beslist op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor verzonden, ontvangen of overgedragen data op websites van partners (waarbij de voorbeelden onbeperkt zijn: zo zouden er geschillen kunnen optreden tussen een commerciële partnerdienst en een internetgebruiker, of geschillen gerelateerd aan een spelletjeswedstrijd van een partner).

- CampingFrance.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geschillen als gevolg van het reserveren van een vakantieverblijf bij één van de adverteerders of partners van de website van CampingFrance.com, of het nu een camping betreft, een reserveringscentrale of een campingketen.

CampingFrance.com zal echter zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk aan de partnerdiensten en/of aan betreffende derden alle vragen en klachten van de internetgebruiker over te dragen die met deze diensten in verband staan. De internetgebruiker dient duidelijke informatie te verschaffen bij zijn aanvraag, zodat CampingFrance.com het onderwerp van de aanvraag evenals de betreffende partnerdienst kan vaststellen.

Ieder probleem in verband met een hyperlink dient aan de administrator of aan de webmaster van de betreffende website te worden voorgelegd.

2-4-Door internetgebruikers verstrekte informatie

De door de internetgebruiker aan CampingFrance.com verstrekte informatie dient volledig en waarheidsgetrouw te zijn. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of onjuistheid van de door de internetgebruiker verstrekte informatie en gegevens. Verder verplicht de internetgebruiker er zich bij CampingFrance.com toe de rechten te bezitten voor het intellectuele eigendom, of toestemming van de houders van deze rechten te hebben op de gegevens (informatie, data, beschrijvingen, beelden, video’s, etc.) die hij op de site zet en die hem behoeden voor de gevolgen van de overdracht en het verspreiden van deze informatie op de website.

In het geval dat er een beroep zou worden gedaan op de aansprakelijkheid van CampingFrance.com vanwege het feit dat de internetgebruiker niet aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan of aan die van deze gebruiksvoorwaarden, verplicht de internetgebruiker zich ertoe de website te behoeden van iedere veroordeling of schikking die tegen hem uitgesproken wordt, waarbij er rekening dient te worden gehouden met zowel de eventueel betaalde schadevergoeding als de advocaatkosten en de rechtbankkosten ten laste van CampingFrance.com.

Teksten, foto’s, video’s en ander materiaal dat door de internetgebruiker voor de website ter beschikking wordt gesteld zullen niet aan hem worden teruggegeven. Als gevolg hiervan is CampingFrance.com in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade ondervonden door de internetgebruiker.

3-Duur en opzegging:

De internetgebruiker erkent op nadrukkelijke wijze dat CampingFrance.com rechterlijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving, schadevergoeding of voorwendsel de mogelijkheid heeft om alle of een deel van de door de website geleverde diensten stop te zetten.

In het geval dat de internetgebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, of de Bijzondere gebruiksvoorwaarden van één van de diensten, of meer algemeen in geval van overtreding van geldende wetten en regelgevingen, kan CampingFrance.com rechterlijk, met onmiddellijke ingang, de toegang tot alle, een deel van de diensten of de website verbieden aan de betreffende internetgebruiker, zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of schadevergoeding. CampingFrance.com kan besluiten tot opzegging van de beschikbaar gestelde diensten, ongeacht de schadevergoeding waar zij een beroep op zou kunnen doen vanwege het niet naleven van de voorwaarden en ongeacht boetes die aan haar betaald zouden moeten worden. (zie art. 7).

4-Omschrijving van de diensten:

Bepaalde diensten van de website van CampingFrance.com zijn pas toegankelijk nadat de internetgebruiker een lidmaatschapsaccount heeft aangemaakt. Het betreft hier vooral het versturen van informatieaanvragen naar campings, het ontvangen van tips per e-mail, bijdragen aan het forum, het ontvangen van de nieuwsbrief en deelname aan spelletjeswedstrijden

4-1 Inschrijving:

Bij het online inschrijven als lid verplicht de internetgebruiker zich ertoe echte, juiste, up to date en volledige informatie te verstrekken over zijn identiteit en leeftijd. (zie inschrijfformulier).

De internetgebruiker verplicht zich in het bijzonder om geen valse identiteit aan te maken om bij CampingFrance.com of derden misverstanden te veroorzaken en om geen inbreuk te maken op de identiteit van een ander rechtspersoon of natuurlijk persoon. Bij verstrekken van valse, onjuiste, verlopen, onvolledige, misleidende of tot misverstanden leidende informatie kan CampingFrance.com onmiddellijk en zonder kennisgeving of schadevergoeding, het lidmaatschapsaccount van de internetgebruiker schorsen of opzeggen en hem tijdelijke of definitieve toegang tot alle of een deel van de diensten weigeren.

Bij wijzigingen verplicht de internetgebruiker zich er meteen toe de bij zijn online inschrijving opgegeven gegevens te updaten.

De internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze identificatiegegevens door derden, of voor de handelingen of verklaringen die via het lidmaatschapsaccount door de internetgebruiker zijn gedaan, of deze nu frauduleus zijn of niet. De internetgebruiker behoedt CampingFrance.com voor iedere vordering hierover. CampingFrance is niet verplicht en heeft niet de technische middelen om met zekerheid de identiteit van de personen die zich als lid inschrijven vast te stellen. Zij is daarom niet aansprakelijk in geval van inbreuk op de identiteit van een internetgebruiker. Als een internetgebruiker reden heeft te denken dat iemand anders gebruik maakt van zijn identiteitsgegevens of zijn account, dient hij CampingFrance.com hier onmiddellijk over in te lichten.

  1. In het geval dat een internetgebruiker zijn gebruikersnaam of avatar voor een ander doeleinde zou gebruiken, behoudt CampingFrance.com het recht om zonder kennisgeving de account van de internetgebruiker op te zeggen.

Bijzondere voorwaarden voor het inschrijven voor diensten door minderjarigen

Minderjarigen kunnen zich inschrijven voor de diensten van de website van CampingFrance.com, met de nadrukkelijke voorwaarde dat zij vooraf toestemming hebben van hun ouders verkregen dit te doen (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitvoert). Deze toestemming dient op het inschrijfformulier te worden vermeld. CampingFrance.com behoudt het recht om hiervoor op ieder moment schriftelijk bewijs te vragen, om over te gaan tot controle, en om lidmaatschapsaccounts op te zeggen van minderjarigen die dit bewijs niet onmiddellijk, of eventueel binnen de voor hen gestelde termijnen, kunnen overhandigen.

CampingFrance.com verwijdert onmiddellijk iedere lidmaatschapsaccount van minderjarigen waarvoor door de ouders een aanvraag is gedaan om het genoemde account en de bijbehorende inhoud te sluiten.

De geschreven (papier of e-mail) toestemming van de ouders moet zijn verkregen vóór iedere overdracht door het bedrijf van persoonlijke gegevens van de minderjarige aan commerciële partners of vóór het online plaatsen van foto’s.

4-5 Spelletjeswedstrijden

Deze zijn onderhevig aan Bijzondere voorwaarden die online beschikbaar zijn zodra de spelletjeswedstrijden geplaatst worden.

5-Copyright en intellectueel eigendom:

Alle onderdelen van de website van CampingFrance.com, en dan vooral de opzet ervan, de redactionele inhoud, merknamen, logo’s, grafische onderdelen, teksten, illustraties, foto’s, beeld en geluid, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, en de rechten van het intellectuele eigendom over het algemeen. Geen enkele bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als toekenning aan de internetgebruiker van een bevoegdheid voor deze Intellectuele Eigendomsrechten, waar de website van CampingFrance.com eigenaar van kan zijn of waar zij het exclusieve beheerderrecht over heeft.

De overtreder stelt zich bloot aan burgerlijke en strafrechtelijke sancties, en dan vooral aan straffen voorzien in het Franse Wetboek voor Intellectueel Eigendom.

CampingFrance.com verleent aan de internetgebruiker, vanaf zijn eerste toegang tot de website, een persoonlijk, privé en niet exclusief gebruik, met uitsluiting van iedere publiekelijke of collectieve visualisatie en verspreiding, met betrekking tot de gegevens van CampingFrance.com. Als gevolg hiervan verplicht de internetgebruiker zich ertoe om op algemene wijze de rechten van het intellectuele eigendom te respecteren met betrekking tot de verschillende gegevens die door CampingFrance worden aangeboden, en dan in het bijzonder om:

- geen enkele informatie van deze website of aan deze website gerelateerde informatie te kopiëren, te wijzigen, aan te passen of te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de website van CampingFrance.com.

- deze diensten en de website van CampingFrance.com niet te vervalsen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, zonder vooraf nadrukkelijk akkoord van CampingFrance.com te vragen.

Er wordt verder op gewezen dat geen enkele hyperlink kan terugverwijzen naar de website van CampingFrance.com zonder haar voorafgaande en nadrukkelijke toestemming. Bij ontbreken van deze toestemming kan zulk een link worden beschouwd als onderdeel van een vervalsingsdelict.

Als zijnde uitgever verplicht de website van CampingFrance.com zich er ook toe, voor zover zij van dit soort rechten op de hoogte is, om de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren.

De website van CampingFrance.com wijst iedere aansprakelijkheid af wat betreft de schending van de intellectuele eigendomsrechten die zich enerzijds zou kunnen voordoen binnen het kader van partnership acties die zij zou kunnen overeenkomen met partnerdiensten, en die zich anderzijds zou kunnen voordoen binnen het kader van geplaatste hyperlinks op de website van CampingFrance.com.

6-Bescherming van het privéleven:

6-1- Recht op toegang, wijziging en verwijdering

De internetgebruiker heeft op ieder moment recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn gegevens die door de website van CampingFrance.com verzameld zijn tijdens de verschillende handelingen op de website (inschrijving als lid, wedstrijden, cookies etc…) en die een door de internetgebruiker samengesteld bestand vormen waarvoor hij zijn nadrukkelijke akkoord heeft gegeven bij het aanmaken van zijn account. Er kan via het volgende adres een beroep worden gedaan op dit recht: (info.perso<arobase>campingfrance.com* of schrijf naar Régicamp, 172 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD Cedex - Frankrijk).

Bepaalde informatie of gegevens (foto’s of video’s) die de internetgebruiker zonder verplichting kan verstrekken, kunnen, onder de verantwoording en op initiatief van de betreffende internetgebruiker, zijn etnische afkomst kenbaar maken. Met het verstrekken van zulke informatie maakt de betreffende internetgebruiker duidelijk kenbaar te willen, en geeft hier dan ook nadrukkelijk zijn akkoord voor, dat CampingFrance.com deze informatie behandelt en neemt er eenzijdig initiatief en verantwoording voor.

Bij ontbreken van bezwaar bij het aanmaken van een lidmaatschapsaccount kan de persoonlijke informatie verstrekt door een internetgebruiker worden verkocht of uitgewisseld. Deze informatie kan tevens aan technisch dienstverlenende derden van CampingFrance.com worden overgedragen voor het goed functioneren van haar diensten.

6-2- Bescherming van minderjarigen

Personen die het ouderlijk gezag hebben over een minderjarige of die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de minderjarige, erkennen bewust te zijn van het feit dat CampingFrance.com of zijn partnerdiensten informatie kunnen bevatten waarvan de eigenschappen of de vorm niet geschikt zijn om bekeken en/of gebruikt te worden door een minderjarige. Daarom wordt deze personen sterk aangeraden om toe te zien op het internetgebruik van de minderjarige en het gebruik van de websites van CampingFrance.com of de partnerdiensten.

6-3- Cookies

Door onze site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van de bovengenoemde cookies. Meer informatie en deze instellingen beheren.

6-4- AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

CampingFrance.com respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens door een strikte naleving van de Verordening (EU) 2016/679 "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG".

CampingFrance.com ondersteunt het Transparency and Consent Framework (TCF) om de internaut te verzekeren dat de AVG nageleefd wordt door zijn toestemming te vragen, en het onder andere mogelijk te maken controle uit te oefenen op de manier waarop persoonsgegevens door derden verwerkt worden (voorkeurenanalyse bezoekers, advertentiecampagnes enz.). In dit kader heeft CampingFrance.com een Consent Management Platform (CMP) gecreëerd, waardoor eenvoudig de toestemming (consent) van de gebruiker kan worden gevraagd, beheerd, gedistribueerd, verwerkt, gecodeerd en opgeslagen in overeenstemming met de regels van IAB Europa. Bij zijn eerste bezoek aan CampingFrance.com moet de internaut zijn keuzes instellen (zijn voorkeuren beheren en goedkeuren).

De volgende datacategorieën worden door CampingFrance.com verzameld:
- IP-adressen van de apparaten (waaronder computer, tablet, smartphone) die u gebruikt voor het raadplegen van de website Campingfrance.com
- URL geschiedenis van de hyperlinks waarmee u toegang krijgt tot de website www.Campingfrance.com
- Technische data met betrekking tot uw apparaat en internetbrowser (of webbrowser) die u gebruikt voor het raadplegen van de website Campingfrance.com (besturingssysteem van het apparaat, browserversie enz.)
Daarbij verzamelt CampingFrance.com de e-mails van aanmelders voor de nieuwsbrief, maar ook de namen, e-mail en/of postadres, door de internaut ingevuld bij het aanmaken van een Ledenaccount, die het Lid op elk moment kan wijzigen door op zijn account in te loggen. Deze data zullen nooit overgedragen worden aan derden, en worden alleen gebruikt om het Lid een betere service te verlenen op de website CampingFrance.com.

Tot slot zal Campingfrance.com uw persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden als personalisatie van online-advertenties.

6-5- Uitoefening van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U kunt uw recht op toegang, verwijdering of bezwaar tegen gebruik met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door onze site zijn geregistreerd, uitoefenen door te schrijven naar het adres contact@edicamp.com, met vermelding van het onderwerp van uw verzoek. Onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is mevrouw Linda Salem. Uw verzoek wordt binnen 30 dagen na ontvangst van uw correspondentie in behandeling genomen.

Klik hier om uw toestemmingen te wijzigen.

7 –Strekking van de Algemene Gebruiksvoorwaarden: Gedeeltelijke nietigverklaring-niet afstand doen-niet naleven door de internetgebruiker

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zouden worden verklaard bij toepassing van een wet, een regelgeving of als gevolg van een definitief juridisch geldend besluit, zouden alle andere bepalingen hun kracht en hun strekking behouden.

Wanneer de website zich niet beroept op het in gebreke blijven of het niet-nakomen van een internetgebruiker van contractuele of wettelijke verplichtingen, kan dit niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van het beroep, en ook niet als het afstand doen ten gunste van de genoemde verplichtingen.

Over het algemeen dient de internetgebruiker CampingFrance.com te behoeden tegen iedere aanvraag, bezwaar en/of veroordeling tot schadevergoeding, waardoor zij bedreigd zou kunnen worden of onderwerp van zou kunnen zijn, en/of die tegen haar uitgesproken zouden kunnen worden, inclusief de redelijke advocaatkosten die gemaakt zouden kunnen zijn, zodra deze de reden, grondslag of bron zijn bij de schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of van alle bijkomstige en specifieke gedragsregels die door de internetgebruiker toepasbaar zijn op de website van CampingFrance.com.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en eventuele specifieke bijzondere voorwaarden, zullen de laatstgenoemden de overhand hebben op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

8-Toepasbare wet en toekenning jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vallen onder de Franse wet. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoer van deze voorwaarden zal onder de exclusieve competentie van de Arrondissementsrechtbank van Paris vallen, zoals ook bij conservatoire en spoedeisende maatregelen, korte gedingen en meerdere gedaagden.

* replace <arobase> by @

Bekijk mijn geraadpleegde campings